Grundejerforening Frøkærparken

Seneste nyt

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 27. februar 2017, Kl 20.00
BEMÆRK MANDAG
Borgerhuset, Banevej 2, Mårslet

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er stillet forslag til vedtægtsændringer til § 8 og § 13. Læs nærmere i indkaldelsen til generalforsamlingen under kolonnen "Dokumenter".
 
 
 Nytårsbrev fra bestyrelsen  (9/1 2017)

Fra bestyrelsen skal der først og fremmest lyde et rigtig godt nytår til jer alle.

Vi har i år valgt at udsende et nytårsbrev, for at informere om det bestyrelsesarbejdet som pt. foregår, samt advisere om kommende datoer for hhv workshop nr. 2 for de grønne områder, samt vores ordinære generalforsamling i februar 2017.


Letbanen
Som nævnt på generalforsamlingen sidste år, så har bestyrelsen gerne set at man fik etableret en tunnel under banen, således at stisystemerne i Frøkærparken kunne bindes sammen med stierne i grundejerforeningerne Hørretløkken og Præstegaardsvej og man derved kunne skabe en skolevej, som ikke indebærer kørsel på Obstrupvej.

Kommunen har skriftlig afslået dette, med den begrundelse at det samlet vil koste ca 5 mio. I stedet foreslår kommunen at der etableres en niveaufri overgang på terræn hen over banen ved stoppestedet Mølleparken, som afskærmes med bomme eller lign.

En forbindelse på tværs hen over banen er nævnt i den ”Helhedsplan for Mårslet” som fællesrådet arbejder med, og når den nye udstykning på jorderne ved Tranbjerggårdsvej er færdig, så vil en forbindelse på tværs af banen i den vestlige ende af byen ikke bare gavne Frøkærparken, men mange andre beboere i området.

Bestyrelsen arbejder derfor videre med at undersøge mulighederne for at skabe en niveaufri overgang ifm de arbejder som foregår på letbanen hen over foråret.

Som nogle af jer nok har bemærket, så er de store træer langs letbanen skåret ned. Dette var nødvendigt ift de køreledninger som snart sættes op. De træstammer som står tilbage vil også blive fjernet helt, da de ikke kan blive stående ift risikoen for at de vælter ud på skinnerne. Bestyrelsen vil herefter se på om læhegnet evt. skal have tilført yderligere beplantning ift. at lukke ud til letbanen.


Nabohjælp
Bestyrelsen opfordrer endnu en gang til at man melder sig til Nabohjælp, samt at man giver sine nærmeste naboer besked om at man er tilmeldt, samt udveksler telefonnumre, så de automatisk for besked, når man er bortrejst. Den bedste sikring mod indbrud er præventiv og undersøgelser viser at Nabohjælp nedbringer indbrud i et område.

Skilte om Nabohjælp sættes op 4 steder ved indgangene til Frøkærparken i starten af dette år, således at ”gæster” får besked om at området er dækket af Nabohjælp. Se www.nabohjælp.dk.


Asfalt
Bestyrelsen har besluttet at få undersøgt vores stikvejes stand i foråret, for derefter at lægge en strategi for renoveringen af vores stikveje over de kommende år. Umiddelbart medfører dette sandsynligvis at akutte skader, hvor vand ikke kan løbe til kloak og hvor asfalten er undermineret allerede vil blive repareret i sommeren 2017. Planen for selve udskiftningen af asfalt vil blive fremlagt på generalforsamlingen i 2018, og vil formodentlig løbe fra sommeren 2018 og frem, alt efter behov, startende med de mest trængende stikveje.


Ny kontrakt med Nygaard for 3 år
Bestyrelsen har valgt at opsige vores nuværende aftale med OKNygaard og har afholdt et nyt udbud ift. vedligeholdelsen af vores grønne områder med 3 bydende hen over efteråret 2017. Dette har medført at OKNygaard var billigst og de derfor har fået tildelt vedligeholdelsen af vores grønne områder for en 3. årig periode.

Det har heldigvis vist sig at vores udbud har skaffet os en besparelse, som vil blive overført til vores projektkasse med henblik på nyanskaffelser af i foreningen.


Sne
Den tidligere aftale om snerydning med OKNygaard er fortsat gældende. Dette betyder at OKNygaard fjerner sne på stikveje, hvis der er mere end 7 cm sne. På stierne bliver der fjernet sne, hvis der er mere sne end 3 cm sne. Stamvejene holdes af Aarhus kommune og er dermed ikke en del af vores aftale med OKNygaard.

Bestyrelsen gør opmærksom på at ansvaret for snerydning, ud for grundejernes egne matrikel, er den enkeltes grundejers. Det betyder at grundejerne har erstatningspligt ved ulykker pga sne/is.

Husk at der er mange børn, som skal i børnehave/skole, som benytter veje og fortove. Det er ikke rimeligt at de skal falde eller gå i dyb sne/sjap.

Hvis der er grundejere som gerne vil slippe for snerydning, er der god sandsynlighed for at der er større børn, som vil tjene lommepenge for snerydningen. Så lav et opslag på vores Facebook-side.


2. Workshop om de grønne områder
I efteråret blev den 1. workshop om de grønne områder afholdt. Her kom der mange gode ideer til vores område.

Nu afholder vi den 2. workshop, hvor du kan komme og få indflydelse på hvad vores penge i projektkontoen skal bruges til. Nye træer, hængekøjer, plantekummer, grillpladser, legeredskaber, tarzanbane, boldbur, prydblomster, bistader eller flettede hytter.

Workshoppen er Tirsdag den 24.01.2017 kl 19.30 – Sted: Borgerhuset, Mårslet. Bestyrelsen opfordrer jer alle til at komme forbi og give jeres gode ideer videre.

Herefter vil bestyrelsen fremlægge de ideer vi ønsker at sætte i værk i 2017 på vores generalforsamling, hvor der evt. også vil blive stemt om dette.


Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 28.02.2017 kl 19.30 – Sted: Borgerhuset, Mårslet.
Foreningen er som altid efterfølgende vært ved smørrebrød og vand/øl. Indkaldelse følger.

Husk frist for forslag er den 15. januar jf. vores vedtægter.


Bestyrelsen gør opmærksom på flg
Det er blevet bemærket at flere går med deres hund uden snor og ikke alle er trygge ved dette. Husk at hunde skal føres i snor.

Der er højre vigepligt ved T-krydset på stamvejen.


Info og kontakt:
Hjemmeside: www.frøkærparken.dk
mail: froekaerparken @ gmail.com (fjern mellemrum i mailadr)Mvh bestyrelsen / Frøkærparkens grundejerforening
 
 
 
 
 
Email
Da det er en større opgave at uddele information til samtlige grundejere i Frøkærparken, vil bestyrelsen bede alle grundejere om at sende følgende oplysninger til bestyrelsens email:
 
Navn, Husnummer og Mailadresse

Sendes til "froekaerparken (snabel-a) gmail.com"
(email skal rettes til med @, for at undgå spam) 
 
INFO: Alle mails fra bestyrelsen vil blive sendt som "BCC", således den enkelte husstands mailadresse ikke sendes ud til alle andre - også for at undgå spam.
 
 
Facebook
Bestyrelsen har oprettet en Facebook gruppe, som hedder "Frøkærparken Mårslet". Bestyrelsen håber at facebookgruppen vil blive brugt flittigt til at arrangere aktiviteter i Frøkærparken. Herudover vil bestyrelsen bruge gruppen til at minde folk om, når der er arrangementer. 
 
 
Sct Hans arrangement ved kælkebakken er aflyst
Sct Hans arrangement i Frøkærparken er aflyst, da bestyrelsen ønsker at støtte op arrangementet ved boldbanerne. 
 
Bestyrelsen havde planlagt at holde et børnevenligt Sct. Hans arrangement, som startede ved 17-18 tiden, da det store bålførst startede efter de mindre børns sengetid.
 
Men da samme ide har meldt sig ved boldbanerne, vil bestyrelsen gerne støtte op om dette arrangement, og derfor aflyses det arrangement, som bestyrelsen kortvarrigt har annonceret her på hjemmesiden.
 
 
Visionsplaner
På det sidste bestyrelsesmøde i grundejerforeningen, blev emnet “Visioner for Frøkærparken” taget op. Ikke fordi bestyrelsen har konkrete planer for, hvordan fremtidens Frøkærpark skal være, men for at åbne op for debatten. Overvejelserne går både på, om der skal ske noget nyt på vores fællesarealer og om der ikke være flere fælles aktiviteter. Bestyrelsen har ikke overvejelser om at hæve kontingentet til grundejerforeningen.

Emnet vil blive bragt op på generalforsamlingen primo 2016.
Frøkærparken